42 CommentsKhông cần biết nhiều về lập trình, tự tay bạn cũng có thể tạo cho mình một con virus giả để troll bạn bè đứng tim luôn, chỉ cần notepad và một vài dòng lệnh cơ bản trong VBS bạn đã có con virus troll cho riêng mình. Nào hãy cũng khám phá cách làm nhé.

Cám ơn các bạn đã xem video nhé.
Facebook của mình:
Đăng ký kênh của mình tại đây:

Xem thêm các phiên bản troll khác của mình:

Troll tắt máy bạn bè:
Troll treo máy bạn bè:
Troll giả hacker:

Đăng ký kênh của mình tại đây:

Music provided by NoCopyrightSounds.
Link:

Nguồn: https://missionaryoutreach.net/

Xem thêm bài viết khác: https://missionaryoutreach.net/may-tinh/

Author

meeylandofficial@gmail.com

42 thoughts on “Hướng dẫn tạo virus giả để troll bạn bè bằng notepad – virus troll đơn giản

 1. Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  strName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%USERNAME%" )

  x=msgbox ("Critical: Your system is severely affected by multiple threats.. To abort all processes, press 'Abort'. To Scan again, press 'Retry'. To continue all processes, click 'Ignore'." ,2+16, "Virus found by Windows Defender©")

  WScript.sleep 2000

  msgbox "Sytem failure in %WINDIR%",48,ERROR

  WshShell.Run "cmd"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "cls"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "A"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "r"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "e"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "y"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "u"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "s"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "c"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "a"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "r"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "e"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "d"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys ","

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys strName

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "?"

  x=msgbox ("?",4)

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  wshshell.sendkeys "cls"

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  if x=6 Then

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "G"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "d"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys ","

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "y"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "u"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "s"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "h"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "u"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "l"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "d"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "b"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "e"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 100

  wshshell.sendkeys "exit"

  WScript.sleep 100

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  End If

  if x=7 Then

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "N"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "?"

  WScript.sleep 500

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "Y"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "u"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "s"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "h"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "o"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "u"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "l"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "d"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys " "

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "b"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "e"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "."

  WScript.sleep 400

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 100

  wshshell.sendkeys "exit"

  WScript.sleep 100

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  End If

  WshShell.Run "cmd"

  WScript.sleep 500

  wshshell.sendkeys "dir"

  WScript.sleep 100

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 1000

  wshshell.sendkeys "dir"

  WScript.sleep 100

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 2000

  wshshell.sendkeys "cls"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "prompt deleting cookies…"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "cls"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 2000

  wshshell.sendkeys "prompt deleting Users…"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "cls"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 2000

  wshshell.sendkeys "prompt deleting drive 'C:'…"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "cls"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 1000

  x=msgbox ("Are you sure that you want to permanently delete all directories, files, and subfiles in environment variable: '%ALLDATA%' ? " ,4+32, "C:")

  WScript.sleep 2000

  wshshell.sendkeys "prompt deleting system 32…"

  WScript.sleep 70

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "cls"

  WScript.sleep 40

  wshshell.sendkeys "{ENTER}"

  WScript.sleep 1000

  wshshell.sendkeys "exit"

  WScript.sleep 200

  wshshell.sendkeys "{ETER}"

  WScript.sleep 4000

  msgbox "Just kidding :)"
  cái này cực thực tế và hay ho

 2. X=MsgBox("MÁY TÍNH ĐĂNG BỊ DÍNH VIRUS WANACRY,BẠN CÓ MUỐN CHẠY PHẦM MỀM DIỆT VIRUS BKAV KHÔNG",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("BẠN KHÔNG CÓ PHẦM MỀM DIỆT VIRUS BKAV,BẠN CÓ MUỐN DIỆT VIRUS KHÔNG",3+48,"Computer")

  X=MsgBox("Bấm Yes để diệt virus",3+16,"Alert")

  X=MsgBox(" Không thể diệt vius vì vius này quá mạnh, hãy thử lại",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("Virus đã được kích hoạt",2+16,"Alert")

  X=MsgBox("Virus dang xoá System32 và ổ đĩa C, D, E",2+48,"Virut alert")

  X=MsgBox("Virus dang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn",4+64,"Alert")

  X=MsgBox("Virus dang upload thông tin lên sever,bấm no để huỷ",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("Không thể dừng loại, quá trình upload đã hoàn tất",1+64,"Alert")

  X=MsgBox("Máy tính của bạn đã bị VIRUS XÂM NHẬP",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("Chỉ troll một tí thôi mà =))",4+64,"BẠN THÂN CỦA MÀY =))")

  X=MsgBox("SỢ KHÔNG :))",4+64,"BẠN THÂN CỦA MÀY =))")
  X=MsgBox("VIRUS TROOL ĐƯỢC LÀM BỲ BẠN THÂN:ĐIỀN TÊN CỦA BẠN VÀO ĐÂY ",4+64,"BẠN THÂN CỦA MÀY =))")

 3. cảm ơn mình làm thành công rùi để làm ta phải ghi tên của mình vào đó rùi ghi thêm phần mở rộng

 4. code này thú dzị nè:
  cls

  :A

  color 0a

  cls

  @echo off

  echo Wscript.Sleep

  echo Wscript.Sleep 5000>C:sleep5000.vbs

  echo Wscript.Sleep 3000>C:sleep3000.vbs

  echo Wscript.Sleep 4000>C:sleep4000.vbs

  echo Wscript.Sleep 2000>C:sleep2000.vbs

  cd %systemroot%System32

  dir

  cls

  start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs

  echo Deleting Critical System Files

  echo del .

  start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs

  echo Deletion Successful!

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo 25 */.

  echo 50 */.

  echo 100 */.

  echo Deleting Root Partition…

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo del %SYSTEMROOT%

  start /w wscript.exe C:sleep4000.vbs

  echo Deletion Successful!

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo 10 */.

  echo 60 */.

  echo 100 */.

  echo Creating Directory h4x…

  cd C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuPrograms

  mkdir h4x

  start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs

  echo Directory Creation Successful!

  echo 30 */.

  echo 70 */.

  echo 100 */.

  echo Execution Attempt 1…

  start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs

  echo cd C:Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsStartuph4x

  echo start hax.exe

  start /w wscript.exe C:sleep3000.vbs

  echo Virus Executed!

  echo 23 */.

  echo 35 */.

  echo 100 */.

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo Disabling Windows Firewall…

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo Killing all processes…

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo Allowing virus to boot from startup…

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo:

  echo:

  echo Virus has been executed successfully!

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  echo:

  echo I am not responsible for this

  start /w wscript.exe C:sleep2000.vbs

  @echo off

  echo ^<html^>^<head^>^<title^>BSOD^

  </title^> > bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<hta:application id="oBVC" >> bsod.hta

  echo applicationname="BSOD" >> bsod.hta

  echo version="1.0" >> bsod.hta

  echo maximizebutton="no" >> bsod.hta

  echo minimizebutton="no" >> bsod.hta

  echo sysmenu="no" >> bsod.hta

  echo Caption="no" >> bsod.hta

  echo windowstate="maximize"/^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^</head^>^<body bgcolor="#000088" scroll="no"^> >> bsod.hta

  echo ^<font face="Lucida Console" size="4" color="#FFFFFF"^> >> bsod.hta

  echo ^<p^>A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>DRIVER_IRQL_NOT_LES_OR_EQ

  UAL^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta

  echo ^<p^>If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer, If this screen appears again, follow these steps:^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>Technical information:^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>*** STOP: 0x000000D1 (0x0000000C,0x00000002,0x00000

  000,0xF86B5A89)^</p^> >> bsod.htaecho. >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>*** gv3.sys – Address F86B5A89 base at F86B5000, DateStamp 3dd9919eb^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^<p^>Beginning dump of physical memory^</p^> >> bsod.hta

  echo ^<p^>Physical memory dump complete.^</p^> >> bsod.hta

  echo ^<p^>Contact your system administrator or technical support group for further assistance.^</p^> >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo. >> bsod.hta

  echo ^</font^> >> bsod.hta

  echo ^</body^>^</html^> >> bsod.hta

  start "" /wait "bsod.hta"

  del /s /f /q "bsod.hta" > nul

 5. link tải virus troll siêu nhây: http://www.mediafire.com/file/rebbwb9c7paqih4/Virus+nh%C3%A2y.vbs
  link tải virus troll bình thường : http://www.mediafire.com/file/8e0k9xb83fek0j9/virus.vbs/file

 6. Nên Save as với phông UNICODE
  X=msgbox("Máy của bạn đang gặp vấn đề",0+48,"Computer")
  X=msgbox("Bạn có muốn biết lỗi là gì không?",1+64,"Computer")
  X=msgbox("Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra…",1+64,"Computer")
  X=msgbox("Oh. Máy tính của bạn bị nhiễm virus rồi.Bạn có muốn diệt nó bằng phần mềm BKAV có sẵn trên máy tính không?",1+48,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("Chúng tôi đang khởi tạo tiến trình quét",0+64,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("…10%",0+64,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("…90%",0+64,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("…99%",0+64,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("…99,9%",0+64,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("…99,999999999%",0+64,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("Xin lỗi, chúng tôi không thể quét được vì 1 lí do nào đó ….",1+48,"BKAV Pro 2019")
  X=msgbox("Máy của bạn đã bị hack",0+48,"MEMZ")
  X=msgbox("Nếu bạn cố hủy nó thì sẽ gây ra lỗi cho system32",0+48,"MEMZ")
  X=msgbox("Bye máy tính đi",1+48,"MEMZ")
  X=msgbox("………….",0+48,"MEMZ")
  X=msgbox("Bạn đã bị troll :V",1+64,"Computer")

 7. X=MsgBox("Phát hiện lỗi hệ thống,bạn có muốn sữa lỗi máy tính",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("Không thể sửa lỗi, bạn có muốn quét virus",3+48,"Computer")

  X=MsgBox("Cảnh báo! Đã phát hiện virus Morris,Bấm Yes để diệt virus",3+16,"Alert")

  X=MsgBox(" Không thể diệt vius vì vius này quá mạnh, hãy thử lại",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("Virus đã được kích hoạt",2+16,"Alert")

  X=MsgBox("Virus dang xoá System32 và ổ đĩa C, D, E",2+48,"Virut alert")

  X=MsgBox("Virus dang thu thập dữ liệu cá nhân của bạn",4+64,"Alert")

  X=MsgBox("Virus dang upload thông tin lên sever,bấm no để huỷ",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("Không thể dừng loại, quá trình upload đã hoàn tất",1+64,"Alert")

  X=MsgBox("Máy tính của bạn đã bị Hack",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("Chỉ troll một tí thôi mà ^_^",4+64,"Computer")

 8. Cái này thực tế và hay hơn.
  X=MsgBox("Computer system error detected.",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("Unable to fix the error, you want to scan the virus?",4+64,"Computer")

  X=MsgBox("Warning that a virus named morris has been detected, click Yes to scan for viruses.",4+48,"Computer")

  X=MsgBox("Error! Please try again.",5+16,"Computer")

  X=MsgBox("Error! Please try again.",5+16,"Computer")

  X=MsgBox("Error! Please try again.",5+16,"Computer")

  X=MsgBox("Could not scan virus.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("The virus is accessing your information.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("Virus is deleting all information on your hard drive.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("The virus has deleted all your data on the C drive.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("The virus has deleted all your data on the D drive.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("System error. The virus does not delete your data but only copies it.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("Danger! The virus is putting your information on the server.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("System error. Your computer will restart.",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("Can't restart your computer. Please try again.",5+48,"Computer")

  X=MsgBox("Error! Please try again.",5+16,"Computer")

  X=MsgBox("Error! Please try again.",5+16,"Computer")

  X=MsgBox("Error! Please try again.",5+16,"Computer")

  X=MsgBox("The virus indicates that your information has been uploaded to the server.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("Virus is hacking your computer. Do you want to block it?",4+48,"Computer")

  X=MsgBox("The hacking process is complete.",0+48,"Computer")

  X=MsgBox("Do you worry because your computer has been given information?",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("Then let me comment that you are too stupid. Haha.",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("These notifications are only created by Hacker Tuan Nguyen. No problem, don't worry.",0+64,"Computer")

  X=MsgBox("See you. Haha.",0+64,"Computer")

 9. X=MsgBox("Phat hien loi he thong,ban co muon sua loi may tinh",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Khong the sua loi,ban co muon quet virut",3+48,"Computer")
  X=MsgBox("Canh bao! da phat hien ra virut morris,Bam Yes de diet virut",3+16,"Alert")
  X=MsgBox("Khong the diet virut,hay thu lai",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Virut da duoc kich hoat",2+16,"Alert")
  X=MsgBox("Virut dang xoa system32 va o C D E",2+48,"Virut alert")
  X=MsgBox("Virut dang thu thap du lieu ca nhan cua ban",4+64,"Alert")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong,ban co muon sua loi may tinh",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Virut dang upload thong tin len server,bam No de huy",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Khong the dung lai upload hoan tat",1+64,"Alert")
  X=MsgBox("May tinh ban da bi hack",0+64,"Computer")
  X=MsgBox("Chi troll thoi ma,^_^",4+64,"Computer")

 10. X=MsgBox("may tinh da co ban win10 vui long nang cap len de ko bi virus",4+64,"win Nang Cap")
  X=MsgBox("Khong the Nang Cap Len Ban Cap Nhap Moi",3+48,"Win Nang Cap")
  X=MsgBox("May Cua Ban Di Bi Virus Nen Khong The Nao Nang Cap Thay Giet Virus Bang Duong Link Nay Botay.com",3+16,"Thong Bao Cu Win Nang Cap")
  X=MsgBox("May Cua Ban Da Bi Virus Dan Den Trang Wep Khac Vui Long Tai Ve Pham Men Giet Virus De Giet Virus",4+64,"YeuTuBe")
  X=MsgBox("Virut da duoc kich hoat",2+16,"YeuTuBe")
  X=MsgBox("Virut dang xoa system32 va o C D E",2+48,"YeuTuBe")
  X=MsgBox("Virut dang thu thap du lieu ca nhan cua ban",4+64,"Win Nang Cap")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong,ban co muon sua loi may tinh",4+64,"YEUTUBE")
  X=MsgBox("Virut dang upload thong tin len server,bam No de huy",4+64,"Thong Bao Cu Win Nang Cap")
  X=MsgBox("Khong the dung lai upload hoan tat",1+64,"Win Nang Cap")
  X=MsgBox("May tinh ban da bi hack",0+64,"HACKER")
  X=MsgBox("TAO DA CAI VIRUS VAO CAI MAY TINH CUA MAY ROI HAHAHA",4+64,"HACKER") X=MsgBox("Ban Da Bi TROLL May Ko Tat Duoc Dau Nha 100%",1+64,"TROLL X=MsgBox("Ban La Bi TROLL Thay Bo TROLL Hay VCL Chua",4+64,"Thanh TROLL Cua Nam 2018 LOL X=MsgBox("nho like kenh cua mik nha LOL",4+64",KenhCuaMik X=MsgBox("May Van Chua Chiu A May Cua May Se Bi No Xong 3 2 1 Boow",4+64,"HACKER") X=MsgBox")Van Chua Chiu A May Cua May Se Bi Tat May Va May Cua May Se Bi Eo Mo Dc Dau Nha Con ",4+64,"HACKER") X=MsgBox")Task Manager Is Diconad By VIRUS",4+64,"Task Manager") X=MsgBox")May Cua Ban Da Bi Tat May ",4+64,"WIN") X=MsgBox("Combitco Is ShitDown By Virus000 and MEXL and ben52 ",4+64,"WIN")

 11. Sao mình ghi xong lưu lại với file .vbs bấm lên thì nó hiện ra
  Windows Script Host
  Script:C:UserTên máy mìnhDesktopNotepad.vbs
  Line:1
  Char:14
  Error:Syntax error
  Code:800A03EA
  Source: Microsoft VBScript compilation error

 12. X=MsgBox("may tinh da co ban win10 vui long nang cap len de ko bi virus",4+64,"win Nang Cap")
  X=MsgBox("Khong the Nang Cap Len Ban Cap Nhap Moi",3+48,"Win Nang Cap")
  X=MsgBox("May Cua Ban Di Bi Virus Nen Khong The Nao Nang Cap Thay Giet Virus Bang Duong Link Nay www.youtube.com",3+16,"Thong Bao Cu Win Nang Cap")
  X=MsgBox("May Cua Ban Da Bi Virus Dan Den Trang Wep Khac Vui Long Tai Ve Pham Men Giet Virus De Giet Virus",4+64,"YeuTuBe")
  X=MsgBox("Virut da duoc kich hoat",2+16,"YeuTuBe")
  X=MsgBox("Virut dang xoa system32 va o C D E",2+48,"YeuTuBe")
  X=MsgBox("Virut dang thu thap du lieu ca nhan cua ban",4+64,"Win Nang Cap")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong,ban co muon sua loi may tinh",4+64,"YEUTUBE")
  X=MsgBox("Virut dang upload thong tin len server,bam No de huy",4+64,"Thong Bao Cu Win Nang Cap")
  X=MsgBox("Khong the dung lai upload hoan tat",1+64,"Win Nang Cap")
  X=MsgBox("May tinh ban da bi hack",0+64,"HACKER")
  X=MsgBox("TAO DA CAI VIRUS VAO CAI MAY TINH CUA MAY ROI HAHAHA",4+64,"HACKER") X=MsgBox("Ban Da Bi TROLL May Ko Tat Duoc Dau Nha 100%",1+64,"TROLL X=MsgBox("Ban La Bi TROLL Thay Bo TROLL Hay VCL Chua",4+64,"Thanh TROLL Cua Nam 2018 LOL

 13. X=MsgBox("da co he dieu hanh windows 11, ban muon upload?",4+64,"Microsoft Windows")
  X=MsgBox("may ban du dieu kien de upload windows 11",4+64,"Microsoft Windows")
  X=MsgBox("an yes de upload windows 11",4+64,"Microsoft Windows")
  X=MsgBox("upload thanh cong, nhan yes de reset may, roi sau do vao BOIS cai dat",4+64,"Microsoft Windows")
  X=MsgBox("Chi troll thoi ma,^_^",4+64,"Computer")

 14. X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Khong the sua loi, ban co muon quet virut ?",3+48,"Computer")
  X=MsgBox("Canh bao ! Da phat hien ra virut, Bam co de diet virut",3+16,"Alert")
  X=MsgBox("Khong the diet virut, hay thu lai ! ",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Khong the diet virut, hay thu lai ! ",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Ban co chac muon xoa system32 ?",2+48,"Virut alert")
  X=MsgBox("Da xoa",3+64,"Alert")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Phat hien loi he thong, ban co muon sua loi may tinh ?",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Dang upload thong tin len server, bam khong de huy upload !",4+64,"Computer")
  X=MsgBox("Khong the dung lai khi da upload !",0+64,"Alert")
  X=MsgBox("Da upload thanh cong !",0+64,"Alert")
  X=MsgBox(" Error ",3+16,"Alert")
  X=MsgBox(" Error ",3+16,"Alert")
  X=MsgBox(" Error ",3+16,"Alert")
  X=MsgBox("May tinh cua ban đa bi HACK ",0+64,"Computer")
  X=MsgBox("Cho troll 1 chut thoi ma ! ^_^",0+64,"Computer")

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *